Steun ons en help Nederland vooruit

Water als verbindende schakel

De provincie brengt water (grond- en oppervlaktewater) en ruimte samen in de provinciale watervisie. De provincie is onder andere verantwoordelijk voor waterveiligheid, grondwater, voldoende schoon drinkwater en voorlichting over de kwaliteit van zwemwater.

Water en Innovatie

De afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen kan verminderen door het herwinnen van grondstoffen uit afval(water), drinkwater en industriewater . We willen waterkringlopen sluiten, zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en bevorderen dat agrariërs water hergebruiken. De provincie is bij uitstek de speler om meerdere partijen (boven)regionaal met elkaar te verbinden.

Bij dijkversterkingsprojecten moeten innovatieve kansen worden benut. Denk bij de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk aan het combineren van waterveiligheid met recreatie, natuur (vismigratierivier) en duurzame energiewinning (osmose en spuistroom). D66 wil graag meer van dat soort projecten zien, want voor D66 is ruimtelijke kwaliteit essentieel. Bij dijkversterkingsprojecten moeten zoveel mogelijk ruimtelijke mogelijkheden voor cultuurhistorie, natuur, toerisme en recreatie worden benut. Daarmee worden infrastructuur projecten integrale inrichtingsprojecten.

Waterkwaliteit

Plastic, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen vormen een belangrijke verontreinigingsbron voor onze meren, waterwegen en zeeën en zijn daarmee een bedreiging voor onze voedselketen en gezondheid. D66 wil daarom zorgen dat de Europese Kaderrichtlijn Water (die voor 2028 eist dat al het water zo schoon is dat alle planten en dieren die er van nature voorkomen weer terug kunnen keren) tijdig wordt uitgevoerd.

Water en ruimte

De provincie is een verbindende factor in het watermanagement. Zowel de huidige structuurvisie als de toekomstige omgevingsvisie moeten zorgen dat inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het transport over water (Noordzeekanaal en Noord Hollandskanaal) moeten we bevorderen, want het verlicht het transport over land en geeft daarnaast kansen voor economische groei. D66 ziet dus graag dat het vervoer over water tussen Amsterdam en Almere nader wordt onderzocht.

Water en natuur

In veenweidegebieden klinkt als gevolg van een lage waterstand het veen in, waarna het waterpeil weer verlaagd moet worden om het agrarisch gebruik te kunnen voortzetten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de bodem steeds verder daalt. D66 is enthousiast over een proefproject in Laag Holland om met behulp van geavanceerde drainage de teelt van andere gewassen en het houden van andere dieren, de bodemdaling kan stoppen en het veen zelfs kan aangroeien. D66 maakt werk van de uitrol van dit concept in andere veenweidegebieden als blijkt dat het economisch rendabel is. Dit biedt kansen om vanuit de natuur zelf het probleem van bodemdaling een halt toe te roepen.

Water en toerisme

Waterrecreatie heeft een economisch potentieel. D66 wil het watertoerisme bevorderen in daarvoor geëigende gebieden. Het is belangrijk dat inwoners en recreanten op locaties verspreid over de provincie veilig kunnen zwemmen in buitenwater. Voor ons is het uitgangspunt dat een zwemwaterlocatie bereikbaar is op maximaal 10 km (fietsen).

D66 wil dat de provincie kustplaatsen in het positioneren, kiezen en afbakenen van hun identiteit en imago ondersteunt, zoals dat via het provinciale programma Identiteit Kustplaatsen (2013-2014) samen met de gemeenten is gedaan. Kustveiligheid, ruimtelijke inrichting, en natuur en recreatie moeten vervolgens met gebiedsgerichte aanpak de Noordzeekust toeristisch aantrekkelijker maken.

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma zien we weer de regisserende rol van de provincie. Wij willen een veilige kuststreek: ‘zacht waar het kan en hard waar het moet’, met handhaving van de huidige basiskustlijn. De Strategische Visie Kust en de Nationale Visie Kust zijn voor ons leidend. Ook voor het Waddengebied worden beslissingen genomen, waar rust, ruimte en natuur belangrijke kernwaarden zijn voor het behoud van het waddenlandschap. Het Waddenfonds is een belangrijk instrument voor beheer en behoud van het waddengebied en de Provinciale cofinanciering willen we dus graag behouden. De zoetwatervoorziening is bij een groeiende economie en een toenemende klimaatverandering niet altijd voldoende. Overheden en gebruikers zullen samen inspanningen moeten leveren om het watergebruik optimaal te benutten en toekomstbestendig te maken.

De provincie is hét orgaan om de versnippering tussen gemeenten, andere provincies, drinkwaterbedrijven en waterschappen in de watersector tegen te gaan.

Blauwe Hart (IJsselmeer/Markermeer)

Het Blauwe Hart is van groot belang voor onder andere de drinkwatervoorziening, de landbouw, de industrie (spoelwater), de bollenteelt, (tegen gaan verzilting), de recreatiesector, de natuur, de visserij, de energiesector (koelwater) en onze veiligheid. Deze verschillende functies brengen verschillende belangen met zich mee. Om het Blauwe Hart tot een flexibeler, robuust ecologisch en toekomstbestendig systeem te maken zet de provincie zich actief in om de bestuurlijke drukte te verminderen. Dit om de ingewikkelde opgaven sneller en effectiever tot stand te brengen.

De provincie levert voor de korte termijn een actieve bijdrage (te samen met de andere partijen in het gebied) om de waterplantenproblematiek (met name overlast van fontijnkruid zoals in het Hoornse Hop) in het Blauwe Hart te beheersen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Schoon drink- en zwemwater
  • Gelijktijdig benutten van kansen voor innovatie, cultuurhistorie, natuur en recreatie bij dijkversterkingsprojecten
  • Bodemdaling in veenweidegebieden wordt tegen gegaan
  • Mooi en toekomstbestendig Waddengebied 
  • Uitstekende toeristische mogelijkheden nabij water

Laatst gewijzigd op 22 november 2018