Steun ons en help Nederland vooruit

Windenergie waar het kan

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid. Wij willen dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Om deze doelstelling te halen, maken we gebruik van vele verschillende energiedragers en vormen van elektriciteitsopwekking. Ook moet worden ingezet op energiebesparing. De provincie heeft hierbij een faciliterende en voorwaarden stellende rol. D66 zet in op het grote thema veilige, schone en efficiënte energie. Wij denken continu na over ons klimaat, over de schaarste van grondstoffen en energiebehoeften.

Windenergie

Windenergie draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De rijksnorm die Noord-Holland opgelegd kreeg, moeten we sowieso halen. D66 Noord-Holland ziet ruimte voor nieuwe windmolens op land, mits deze passen binnen het ruimtelijk kader (zie blz 2 & 3: Algemene Planologische Benadering). Daarnaast zien wij ruimte voor windmolens op zee, bij voorkeur ruim buiten de 12-mijlszone.

Nieuwe alleenstaande windmolens alleen na zorgvuldige afweging

In 2014 is een keuze gemaakt wat betreft de opstelling van vrijstaande enkelvoudige windturbines. D66 is niet gelukkig met deze keuze, aangezien deze de keuzevrijheid van burgers en ondernemers sterk inperkt en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie mogelijk doorkruist. De keuze geeft ook geen ruimte aan gebiedsgericht maatwerk. Om die reden wil D66 de bovenstaande planologische aanpak (met ‘nee, tenzij’, ‘ja, mits’ en ‘wellicht’- gebieden10) ook voor nieuwe vrijstaande enkelvoudige turbines gebruiken. De landschappelijke, ruimtelijke en milieu kwaliteit staat daarmee centraal in de afweging.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018