Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

De woningmarkt in Noord-Holland Zuid staat onder druk, terwijl sommige gemeenten in Noord-Holland Noord moeite hebben (jonge) bewoners aan zich te binden en daardoor versneld vergrijzen. D66 wil zo veel mogelijk mensen de kans geven te wonen in het gebied waar ze willen wonen tegen een prijs die ze kunnen betalen. Daarnaast hebben we grote ambities voor de verduurzaming van nieuwe en bestaande bouw.

Woningbouw in de provincie: de uitgangspunten

Volgens de huidige voorspellingen, wonen in Noord-Holland in 2040 circa 400.000 mensen meer dan in 2018. Naar verwachting zal het inwoneraantal van Noord-Holland Noord na 2030 stabiliseren en blijft het aantal inwoners in Noord-Holland Zuid voorlopig stijgen.

D66 vindt dat de volgende uitgangspunten moeten worden gehanteerd bij het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties:

  • Binnenstedelijk bouwen geldt als uitgangspunt. Alleen indien nut en/of noodzaak aangetoond kan worden, is bouwen buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk. D66 wil in elk geval geen bedrijfs- en woningontwikkelingen toestaan in gebieden met bijzondere en hoogwaardige flora en fauna. Als er toch buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd moet worden, dan wordt het bestaande groen ergens anders gecompenseerd.
  • De ladder van duurzame verstedelijking wordt gehanteerd.
  • Er wordt zoveel mogelijk gebouwd daar waar openbaar vervoer al beschikbaar is of kansrijk is om te realiseren.
  • Er wordt vraaggestuurd gebouwd, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met verwachte en onderzochte woningbehoefte, bijvoorbeeld door voorspelde bevolkingsgroei.

Door deze uitgangspunten te hanteren kunnen we voorzien in de vraag, zijn woningen goed bereikbaar en wordt het kwetsbare open groene landschap behouden. Dit open landschap heeft Noord-Holland heel hard nodig voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, rust en recreatie. Door het behoud van het groen in en om de stad, zorgt D66 ervoor dat iedere inwoner van Noord-Holland binnen tien minuten in het groen is. Daarnaast moet voldoende groen in de gebouwde omgeving aanwezig zijn. D66 hecht daarom aan groen op en aan gebouwen in de openbare ruimte, zoals groene stadspleinen en stadsparken.

Op dit moment zijn er voldoende binnenstedelijke woningbouwlocaties beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Maar niet op alle plekken kan op korte termijn gebouwd worden. De provincie biedt hulp aan gemeenten om bouwlocaties planologisch bouwklaar te maken, zodat de schop daadwerkelijk de grond in kan. Hiervoor wordt geld ter beschikking gesteld. D66 waardeert de rol van corporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad en hun bijdrage aan de sociale samenhang in de wijken positief. D66 wil dat de provincie gemeenten ondersteunt bij hun pleidooi bij het rijk dat corporaties meer ruimte moeten krijgen om hun bestaande voorraad te verduurzamen en om het bouwen van middeldure huurwoningen mogelijk te maken.

Wonen ten noorden van Amsterdam

 In het noorden van de provincie zien we een minder dringende vraag naar meer woningen. Maar ook daar willen gemeenten hun inwoners een fijne woonomgeving bieden. Noord-Holland Noord heeft op dit moment al ruimte om bijna dertigduizend woningen te bouwen en kan daarmee voorlopig in de eigen woningbehoefte voorzien. We voorzien de uitbreiding in onder andere de binnenstad van Alkmaar en in de nabijheid van OV-knooppunten zoals de stationsgebieden van Uitgeest, Heerhugowaard en Hoorn.

In sommige gemeenten kan bouwen buiten de bestaande dorpskernen of stadsgrenzen een optie zijn, maar alleen als nut en noodzaak worden aangetoond en rekening wordt gehouden met landschappelijke kwaliteit.

In het buitengebied van Noord-Holland Noord wil D66 in dorpskernen beperkt ruimte geven aan herstructureringsopgaven en kleine woningbouwaantallen om te bouwen voor verschillende doelgroepen. De basis voor afweging waar en hoeveel kan worden gebouwd, is het Regionaal Actieprogramma Wonen.

Het type nieuw te bouwen woningen moet op de vraag worden aangepast. We stimuleren daarom zelfbouw, zoals CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor jongeren. We zien hierbij een coördinerende en ondersteunende rol weggelegd voor Dorpswerk Noord-Holland. Ook kan worden gedacht aan woon/zorg-concepten, zodat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Daarnaast is er in Noord-Holland Noord en in gemeenten als Hollands Kroon behoefte aan woonarrangementen voor tijdelijke huisvesting van personeel in verband met de bouw van datacenters, de realisatie van projecten rond de Afsluitdijk en voor seizoenarbeiders in de agrarische sector. Hieraan wil D66 planologische medewerking geven.

Toekomst

 Wij blijven woonwensen ook de komende jaren volgen en we blijven locatie-onderzoeken uitvoeren en zullen de resultaten delen met gemeenten en regio’s. Mocht in de komende bestuursperioden blijken dat de demografische ontwikkeling of de structurele vraag toch anders is dan nu wordt verwacht, dan passen we het beleid hierop aan.

Duurzaam bouwen

Naast het uitgangspunt om mensen te laten wonen op een zelfgekozen plek, wil D66 ook dat ze in een toekomstbestendige woning wonen. Dat betekent dat de huizen in Noord-Holland bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en aangepast worden om hitte-stress (met als gevolg lagere arbeidsproductiviteit, hogere sterfte-, ziekte- en agressiecijfers) te voorkomen. Nul-op-de-meter (NOM) en circulair bouwen moet het uitgangspunt zijn voor alle nieuwgebouwde woningen in Noord-Holland. D66 wil dat er provinciaal geld ter beschikking wordt gesteld om gemeenten, inwoners, corporaties en bouwondernemingen te helpen die omslag naar duurzaam bouwen te maken. Er komt daarnaast experimenteerruimte voor klimaatbestendig en circulair bouwen.

Wonen in het zuidelijk deel van de provincie (de MRA)

D66 streeft voor de komende 20 jaar naar het realiseren van circa 200.000 tot 300.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Met een plancapaciteit van circa 400.000 woningen tot 2040 in het zuidelijk deel van Noord-Holland kan de vraag binnen de Metropoolregio grotendeels opgelost worden. Noord-Holland moet ervoor zorgen dat de gemeenten daadwerkelijk woningen gaan bouwen en dat er altijd voldoende plancapaciteit beschikbaar is.De druk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is behoorlijk groot, in het bijzonder in de stad Amsterdam. Dit zien we aan sterk stijgende prijzen in de koopmarkt en oplopende wachtlijsten in de huurmarkt.

In sommige delen van Amsterdam, Zaanstad en in de omgeving van Schiphol, is wonen niet mogelijk vanwege geluids- en milieunormen. Op termijn verwachten we dat met stillere en zuinigere vliegtuigen de overlast beperkt kan blijven. Voor dit moment vindt D66 dat – met goede isolatie en andere maatregelen – wonen ook op die plekken mogelijk moet zijn. Het is aan gemeenten om de uiteindelijke afweging te maken. De bewoners moeten goed worden voorgelicht en daar zelf voor kunnen kiezen. Rondom Schiphol zijn daarvoor in de afgelopen periode al ruimtelijke mogelijkheden gecreëerd. Onderzoek moet uitwijzen of dat ook op andere plekken – bijvoorbeeld bij de IJ-oevers – mogelijk is.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023

32 gemeenten vormen samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA zoekt gezamenlijk naar oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en economie.

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019