Steun ons en help Nederland vooruit

Zonne-energie heeft de toekomst

Zonne-energie heeft de toekomst en past goed binnen de uitgangspunten van het provinciaal duurzaamheidsbeleid. Zonne-energie is innovatief en een sector die veel werkgelegenheid oplevert. Naast kennisontwikkeling is er in Noord-Holland veel ruimte voor grootschalige toepassing van zonne-energie, zowel in het landelijk gebied als in de stad. D66 denkt daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van niet-ontwikkelde terreinen als zonneweiden. D66 denkt ook aan het stimuleren van agrarische ondernemers tot het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. In de stad kunnen daken, loodsen, kades grote parkeerplaatsen en fietspaden gebruikt worden voor grootschalige opwekking. Zonne-energie is toekomstbestendig, rendabel, innovatief, geluidloos en vervuilt het landschap niet.”

D66 heeft zich in de vorige bestuursperiode sterk gemaakt voor zonne-energie als extra provinciaal speerpunt. Naast zonnepanelen op woningen en bedrijven zien wij kansen voor grootschalige zonnestroom op bestaande industrieterreinen, op loodsen, aan kades, op akkers en (voorlopig) onontwikkelde (bouwrijpe) locaties.

Bij ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zonne-energie, biomassa, energiebesparing en de transitie naar een circulaire economie legt D66 altijd de link met de economische mogelijkheden.

De provincie ondersteunt gemeenten via het Servicepunt Duurzame Energie . Dit Servicepunt fungeert als een kennismakelaar. Naast ondersteuning op het gebied van bekende technieken zoals zonne-energie en windenergie verstrekt het Servicepunt ook kennis over innovatieve technieken.

Innovatieve projecten zoals zonne-energie in het wegdek zijn stappen voor duurzame mobiliteit in de goede richting en verdienen navolging.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018