Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur, financiën en participatie

Het afnemende vertrouwen in de overheid – waaronder de provincie – willen wij tegengaan. Daarvoor zijn in eerste instantie de politici en bestuurders zelf verantwoordelijk. D66 wil een bestuursstijl die vertrouwt op de eigen kracht van mensen en het algemeen belang boven het eigen belang stelt. Het bestuur moet betrokkenheid tonen, openheid betrachten en beschikken over empatisch vermogen.

Toekomstbestendig middenbestuur

Nederland kent veel bestuurlijke drukte. Dat kan en moet slagvaardiger. Daarom wil D66 een herbezinning op het middenbestuur van provincies en waterschappen, zodat effectief en efficiënt kan worden bestuurd. D66 wil provincies via een daarop gericht plan opschalen. Provincies concentreren zich op terreinen die de gemeentegrenzen overstijgen: ruimtelijke ordening, water, wonen, milieu, economie, cultuurhistorie en verkeer- en vervoer. Daarnaast vindt D66 dat bij gebrek aan bestuurskracht, de provincie moet aansturen op fusies van kleine gemeenten.

Europa

D66 spant zich in voor eenduidige, maar wel effectieve en uitvoerbare Europese plannen. Daarom doen wij mee met Europese programma’s. Daarvoor blijven wij inzetten op lobbyactiviteiten in Brussel.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Provinciale opschaling bij een goed voorliggend plan
 • Ondersteuning van fusies tussen kleine gemeenten
 • Open en betrokken bestuur van de provincie

Financiën

We zien dat de financiële middelen van de provincie minder worden, maar dat we tegelijkertijd wel meer moeten doen. D66 staat voor een provincie die de financiën op orde heeft. Noord-Holland is rijk geworden door de verkoop van nutsbedrijven. Onze provincie heeft daardoor rond één miljard euro op haar rekening staan. Als de geplande eenmalige investeringen hieruit bekostigd zijn, blijven alleen gespecialiseerde kerntaken over. Voor D66 is het toekomstplaatje duidelijk: het budget daalt van 535 miljoen in 2013 tot 288 miljoen over enkele jaren, en de structurele lasten moeten evenredig mee dalen.

Dat betekent voor de provincie:

 • Een focus op de kerntaken: ruimtelijke- en economische ontwikkeling, water, wonen, verkeer en vervoer, natuur, , milieu en cultuurhistorie;
 • Slim en strak begroten zodat we meer kunnen met minder geld op deze kerntaken;
 • Ieder jaar een sluitende begroting én een sluitend meerjarenperspectief;
 • Genoeg weerstandsvermogen- en capaciteit zodat financiële risico’s worden opgevangen;
 • Realistisch uitgaven en inkomsten met een helder onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten;
 • Structurele lasten worden alleen gedekt door structurele baten;
 • Terughoudendheid bij vastgoedontwikkeling vanwege grote risico’s.

D66 wil financiële ruimte creëren om haar beleidsprioriteiten vorm te geven. De opbrengsten van de investeringen van de provinciale reserves gaan naar zaken die later geld opleveren, zoals de economische infrastructuur, maar pertinent niet naar welzijn of sport. Dat zijn geen kerntaken van de provincie. Daarom zullen wij alle voorzieningen en reserves tegen het licht houden. Wij willen oude plannen waarover nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan toetsen op nut en noodzaak en de huidige financiële realiteit. Daarbij is de toetsing van het provinciaal beleid op de doelmatigheid en doeltreffendheid door de Randstedelijke Rekenkamer onontbeerlijk.

Mocht er toch een tekort ontstaan, dan zou de provincie eerst naar kostenbesparing en efficiency in haar eigen organisatie en bedrijfsvoering moeten kijken. Pas als daarna blijkt dat nog altijd niet de benodigde financiële middelen voor de noodzakelijke investeringen in de provincie beschikbaar zijn, zullen we overwegen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
 • Een provincie die zich focust op haar kerntaken
 • Een provincie die slim en strak begroot
 • Een provincie die, bij tegenvallers, eerst snijdt in de eigen organisatie

Participatie

D66 wil dat burgers op alle niveaus in een vroeg stadium worden betrokken bij besluitvorming en dat de mogelijkheid tot een correctief referendum bestaat.

De provincie moet dienstbaar en oprecht omgaan met klachten en vragen van mensen en bedrijven. Zij verdienen een snel en adequaat antwoord. De provincie moet zich blijvend kenmerken door een open, geïnteresseerde en proactieve houding.

Op het gebied van inspraak hecht D66 aan zorgvuldige procedures. Bij risicomanagement wordt voortaan in rapportages het risico ‘inspraak’ geschrapt. D66 vindt inspraak een belangrijk democratisch instrument waarbij meer burgers betrokken worden bij het beleid. In de volgende periode wordt gezocht naar uitbreiding van het instrumentarium voor inspraak en participatie via digitalisering. Ook wordt een vervolg gegeven aan de pilots om burgers serieus te betrekken bij het beleidsproces.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • De provincie die zich kenmerkt zich door een open en proactieve houding
 • Burger wordt nauw betrokken bij nieuw beleid 
 • Betere inspraakmogelijkheden en participatie door digitalisering

Laatst gewijzigd op 22 november 2018