Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en bereikbaarheid

Alleen met goede verbindingen en samenwerking tussen steden kunnen we meedingen met concurrerende Europese steden. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in wegen, maar fors bezuinigd op openbaar vervoer. D66 zet primair in op innovatie en slimmere oplossingen. Meer asfalt is dus niet altijd de oplossing.

Samenhang versterken

Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren. D66 bepleit een omgevingsplan, waardoor de ontwikkelingen beter op elkaar worden afgestemd. Door regelmatig dit Provinciaal Plan te actualiseren, wordt duidelijkheid gecreëerd voor gemeenten en de omliggende provincies. Noord-Holland neemt als regisseur het voortouw, geeft overzicht en bewaakt het evenwicht tussen de diverse belangen. Drukke gebieden rondom knooppunten waar trein, HOV en regionaal busvervoer samenkomen, moeten worden aangepakt om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. De provincie heeft niet alleen een verantwoordelijkheid bij de eigen infrastructuur, maar zal ook als het aan D66 ligt het initiatief moeten nemen om met gemeenten, het Rijk, ProRail en NS integrale oplossingen voor de verbindingen tussen trein en bus te realiseren. Bijvoorbeeld voor onze ouderen is het belangrijk dat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Een goed netwerk van openbaar vervoer speelt daar een grote rol in.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Beter verkeer en vervoer door afstemming infrastructuur, ruimte en transport in integrale provinciale omgevingsvisie
 • Betere afstemming tussen trein en busvervoer
 • Innovatie en slimme vervoersoplossingen
 • Meer asfalt alleen als uiterste oplossing 

Noord-Holland voorloper in innovatie

De provincie moet innovatieve projecten zoals nieuwe (openbaar) vervoersapps, nieuwe vervoersconcepten, verkeersmanagement, open source reisinformatie, solaroads en experimenten met zelfsturende auto’s ondersteunen. Pilots, zoals voor het vervoer op maat op Texel, worden wat ons betreft gestimuleerd. Over regels en voorschriften die deze ontwikkelingen in de weg staan, gaan we in discussie met het Rijk en waar mogelijk schrappen we die zelf. Het participatiefonds Duurzame Economie wordt gebruikt om duurzame en innovatieve projecten van particulieren te ondersteunen. Met deze aanpak werkt D66 aan het grote thema inclusieve, innoverende en veilige samenlevingen.

Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren

De luchtkwaliteit kan verbeterd worden door een betere doorstroming op het wegennet, elektrisch rijden en schone bussen, zo vindt D66. De provincie moet in de afspraken met vervoerders scherpe eisen stellen aan de uitstoot en de geluidsproductie. Geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen helpen de leefomgeving sterk te verbeteren. Vrachtverkeer moet uit woongebieden worden geweerd. De provincie ondersteunt de gemeenten hierbij en neemt het voortouw om met de vervoerssector handhaafbare afspraken te maken over het terugdringen van de overlast van vrachtverkeer.

Duurzame mobiliteit

Bij mobiliteit hoort ook het oplossen van enkele knelpunten en ontbrekende schakels in de regionale bereikbaarheid, zoals de verbinding A8-A9, betere Openbaar Vervoer-voorzieningen en een volwaardige plaats voor de fiets. Bij knooppunten en provinciale gebouwen moeten we zorgen voor voldoende oplaadplekken voor fietsen, auto’s en scooters. Hier kan de provincie een stimulerende rol in spelen. In dunbevolkte gebieden moet dat ook haalbaar zijn door de ontwikkeling van onbemande uitgiftepunten. Projecten zoals zonne-energie in het wegdek (en slimme lantaarnpalen, bushokjes en verkeerlichtinstallaties, zijn stappen in de goede richting en verdienen navolging.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?

 • Nieuwe (openbaar) vervoers apps, open source reisinformatie, solaroads, experimenten met zelfsturende auto’s

 • Innovaties stimuleren, zoals zonne-energie in wegdek, slimme lantaarnpalen, bushokjes en verkeerslichten

 • Ondersteuning van innovatieve ideeën uit participatiefonds Duurzame Economie

 • Ruimte voor pilots als Vervoer op maat op Texel en deze bij succes uitbreiden

 • Geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen verbeteren de leefomgeving

 • Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, auto’s en scooters

De ingezette lijn op openbaar vervoer wordt doorgezet

Het R-Net en Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) lijnen zijn de afgelopen periode al flink uitgebreid. Drukke knooppunten en economische centra worden zo goed ontsloten. Doordat meer mensen in de buurt van knooppunten wonen en werken, maken zij steeds meer gebruik van Openbaar Vervoer. Ondanks de hoge investeringskosten voor een HOV lijn is de lijn door de toename van reizigers rendabel.

D66 wil het proces van planvorming, inspraak en communicatie met mensen over het Openbaar Vervoer verder verbeteren. Bij tracékeuze en de aanleg van HOV-lijnen wordt ook rekening gehouden met de mogelijke ombouw naar lightrail verbindingen.

Maatwerk voor aanvullend openbaar vervoer

Maatwerkoplossingen zijn nodig om de hele provincie bereikbaar te houden. Extra aandacht is er voor de bereikbaarheid van scholen – met name vanuit het landelijke gebied. Ook buurtbussen en personenvervoer over water verdienen meer aandacht en geld. Door de aanbesteding van openbaar vervoer flexibeler te maken, kan dit worden bereikt. Daarbij staan duurzame oplossingen bij toekomstige aanbestedingen voorop. D66 stimuleert maatwerk ook door aansluitingen tussen trein en bus te verbeteren en goed nachtelijk Openbaar Vervoer bij grote steden te regelen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Frequent en betrouwbaar Openbaar Vervoer in de hele provincie
 • Een uitgebreid nachtnetwerk bij grote steden
 • Meer personenvervoer over water
 • Betere bereikbaarheid scholen in het landelijk gebied met openbaar vervoer
 • Betrouwbare buurtbussen

Fiets

Een betere doorstroming helpt mensen de fiets te kiezen boven de auto. Daarbij is het wegnemen van knelpunten (bijvoorbeeld door de aanleg van fietstunnels, het verbeteren van fietspaden en het weghalen van onzinnige paaltjes) en het bouwen van goede fietsstallingen bij belangrijke verkeersknooppunten een prioriteit. Op provinciale wegen worden voor fietsers de verkeerslichten beter afgesteld. De provincie pakt de regie bij het beheer van doorgaande fietspaden en vindt dat er meer ruimte moet komen voor fietssnelwegen. Het toenemende aantal (oudere) mensen met elektrische fietsen heeft consequenties, we willen dat de provincie daar beter rekening mee houdt.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
 • Hoogwaardig fietsnetwerk door Noord-Holland
 • Ontwikkeling van fietssnelwegen
 • Meer fietsenstallingen bij verkeersknooppunten
 • Verkeerslichten die sneller op groen gaan voor fietsers op provinciale wegen

Beter benutten en beheren van het wegennet

De uitgaven in het beheer van wegen stijgen en zullen dat, bijvoorbeeld door de aanleg van de N23 (Alkmaar-Enkhuizen), blijven doen. D66 vindt dat het provinciale wegennetwerk, behoudens het oplossen van enkele knelpunten in de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van ontbrekende schakels – zoals de verbinding A8-A9 – op orde is. De provincie moet wegen ontlasten door bijvoorbeeld thuiswerken te stimuleren.

Provinciale wegen worden goed onderhouden. Stremmingen door frequent onderhoud moet echter zo kort mogelijk zijn. Tal van wegen die de provincie onderhoudt, zonder dat er een bovenlokaal belang bestaat, moeten we overdragen aan gemeenten. Om die reden komt er een herijking van het provinciale wegennet.

Ook goederenvervoer kan efficiënter door meer plaatsen waar lading wordt overgezet te realiseren aan hoofd- en vaarwegen. Tenslotte is reisinformatie boven de drukste provinciale wegen gewenst en zet D66 in op meer Park&Ride-plaatsen bij de knooppunten.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Goed onderhouden wegen, zo min mogelijk stremmingen
 • Betere doorstroming op bestaande wegen. 
 • Goederenvervoer over water betekent minder files.

Verkeersveiligheid vergroten

Door infrastructurele aanpassingen, de verlaging van maximumsnelheden op bepaalde wegvakken en betere verlichting wordt veiligheid vergroot. Noord‐Hollanders kunnen als het aan D66 ligt onveilige punten direct bij de provincie melden. D66 wil zo nodig de maximum snelheid op gevaarlijke stukken verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur. Goede voorlichting is essentieel. D66 is dan ook voor het toewijzen van extra middelen aan instellingen en gemeenten voor projecten voor gedragsbeïnvloeding gericht op de doelgroep 12-23 jaar.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • 60km/u op gevaarlijke stukken op provinciale wegen (in plaats van 80km/u) 
 • Meer voorlichting over verkeersveiligheid 

Projecten in diverse regio’s

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende keuzes voor infraprojecten. D66 wil:

 • Een goede verbinding IJmuiden – Amsterdam via het water, ook voor recreatieve doelen. Het moet een voor de burger betaalbare en snelle verbinding worden.
 • Dat de provincie met de betrokken gemeenten onderzoekt of verlenging van de Noord/Zuid-lijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad mogelijk is.
 • Het R-Net en de HOV-lijnen in de provincie waar mogelijk uitbouwen. Dit in betere afstemming met de gemeenten. Doortrekken van de komende HOV-lijn ‘t Gooi naar Almere is noodzakelijk. Evenals een HOV-verbinding langs de A9 (traject Haarlem-Schiphol) en naar station Hillegom.
 • Dat de provincie het initiatief neemt voor integrale oplossingen rond knooppunten en voor de spoorzones in Noord-Holland, zoals in ’t Gooi en de lijn Castricum – Heiloo.
 • Voor de Duinpolderweg, buiten de Haarlemmermeer bij Bloemendaal en Hillegom, moet het Milieu Effect Rapport van de verbinding nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Als nut en noodzaak wordt aangetoond dan kiezen we daar voor een tracé dat niet door “het Bos” en het Binnenduinrandgebied loopt. Uitgegaan wordt van een 80 km/pu weg met maximaal twee rijbanen met ieder één rijstrook. Bezien moet worden of het meelopen van een OV verbinding mogelijk is.
 • Een verbetering van de verbinding vanuit de regio Haarlem naar het strand van Zandvoort. Dit kan door het bestaande spoor Haarlem-Zandvoort te gebruiken voor lightrail – een spoorvervoersysteem dan sneller is dan een tram en lichter en goedkoper dan een trein. We willen dat de provincie onderzoekt of het opnieuw openstellen van het station Bennebroek/Vogelenzang tot verbetering kan leiden. De treinverbinding Haarlem-Bloemendaal-Santpoort-Driehuis-Beverwijk kan wat ons betreft op het bestaand spoor worden omgezet naar lightrail.
 • De ring rond Haarlem afmaken voor een betere doorstroming.
 • De aanleg van een verbinding tussen de A8 en de A9. Deze ontbrekende schakel in het wegennetwerk kan een oplossing bieden voor de verstopping van de provinciale wegen N203 en N246 en voor de leefbaarheidsproblemen in de kernen Krommenie en Assendelft, zoals geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. We willen wel dat de provincie extra geld vrijmaakt om deze weg goed in het landschap met UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam te passen.
 • Verbetering van de doorstroming op de N9 voor de bereikbaarheid van de Noordkop vanaf de Stolpen tot aan Den Helder.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018