Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur, energie en water

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid. Wij willen dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Om deze doelstelling te halen, maken we gebruik van vele verschillende energiedragers en vormen van elektriciteitsopwekking. Ook moet worden ingezet op energiebesparing. De provincie heeft hierbij een faciliterende en voorwaarden stellende rol. D66 zet in op het grote thema veilige, schone en efficiënte energie. Wij denken continu na over ons klimaat, over de schaarste van grondstoffen en energiebehoeften.

Windenergie

Windenergie draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De rijksnorm die Noord-Holland opgelegd kreeg, moeten we sowieso halen. D66 Noord-Holland ziet ruimte voor nieuwe windmolens op land, mits deze passen binnen het ruimtelijk kader (zie blz 2 & 3: Algemene Planologische Benadering). Daarnaast zien wij ruimte voor windmolens op zee, bij voorkeur ruim buiten de 12-mijlszone.

Zonne-energie

D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor zonne-energie als extra provinciaal speerpunt. Naast zonnepanelen op woningen en bedrijven zien wij kansen voor grootschalige zonnestroom op bestaande industrieterreinen, op loodsen, aan kades, op akkers en (voorlopig) onontwikkelde (bouwrijpe) locaties.

Biomassa

Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking van energie door vergisting van mest en biomassa. Wij zijn voorstander van het telen van biomassa op braakliggende terreinen, mits er sprake is van een gunstige energiebalans (weegt de opgewekte energie genoeg op tegen de schadelijke CO2 uitstoot?). Daarnaast vindt D66 dat de provincie een taak heeft in het bijeenbrengen van de vaak tientallen kleine producenten van biomassa, zodat zij een volwaardige gesprekspartner zijn voor de grote afnemers van biomassa.

Energiebesparing

De provincie ondersteunt en stimuleert energiebesparing, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw, en dat willen we zo houden. Hierbij wordt wat ons betreft nog meer de samenwerking met woningbouwcorporaties gezocht. Gemeenten worden via het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund. Dit Servicepunt fungeert als een kennismakelaar. Naast ondersteuning op het gebied van bekende technieken zoals zonne-energie en windenergie verstrekt het Servicepunt ook kennis over innovatieve technieken.

Ook wil D66 dat restwarmte zo min mogelijk verloren gaat. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de ondergrond regelt de provincie de ondergrondse energieopslag in warmte koude-opslag installaties en via nieuwe innovatieve technieken. Ook wil D66 samenwerking om de opslag beschikbaar te krijgen voor niet-aangesloten gebouwen en de vele kassen die Noord-Holland rijk is.

Verkennen van innovatieve vormen van energie

D66 wil nieuwe vormen van energie verkennen en stimuleert daarom duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt.

Zeggenschap

D66 wil gemeenten de ruimte geven als het gaat om het plaatsen van windmolens en zonne-energievelden . Via het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt de provincie de gemeenten bij hun beleid.

Financieel stimuleren

Via het revolverende Participatiefonds Duurzame Economie zullen initiatieven financieel worden ondersteund. Het Servicepunt Duurzame Energie werkt daarbij als kenniscentrum en ontwikkelt zich tot Servicepunt Duurzame Economie ván de provincie en vóór gemeenten, bewoners en bedrijven.

 Inspraak

Bij het doel van de provincie om meer energie uit duurzame bron te halen, is het belangrijk om bewoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken bij het inpassen van duurzame projecten. Bewonersinitiatieven en coöperaties verdienen voorrang bij de aanbestedingen van windmolens. De Gedragscode die door de energiesector en milieuorganisaties is opgesteld naar aanleiding van het SER-energieakkoord vinden we hierbij een goede leidraad. D66 wil bovendien dat de provincie zich inzet om de ‘windondernemers’ te overtuigen een deel van de opbrengsten terug te geven aan het gebied waar de windmolens staan of komen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Meer windmolens op zee en land waar het kan
 • Meer zonne-energieprojecten in de provincie 
 • Biomassateelt op braakliggende terreinen bij gunstige voorwaarden
 • Meer energiebesparing 
 • Financiële steun uit participatiefonds Duurzame Economie
 • Verbreding taken Servicepunt Duurzame Energie 

Circulaire Economie

D66 wil de op fossiele brandstof gebaseerde economie transformeren tot een circulaire economie, waarbij alle materialen hergebruikt kunnen worden (ook wel cradle to cradle en de Grondstoffenrotonde genoemd). De provincie heeft een voorbeeldfunctie bij de inkoop van te verwerken afval, het stimuleren van innovatie en het aansturen van gemeenten. Dit laatste doet de provincie door kennis uit te wisselen met gemeenten. De provincie moet gemeenten ook houden aan hun toezichtstaak op het scheiden van bedrijfsafval. Zo verdient bijvoorbeeld de ‘uitwisselingspool’ meer steun. Daarin wisselen bedrijven afval onderling uit en zorgen ze samen voor hergebruik. De overstap naar een circulaire economie is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt – met de juiste ondersteuning van de provincie – ook kansen voor economische ontwikkeling.

Ook moet de provincie er op toezien dat schadelijke afvalverbrandingscentrales geen langer leven krijgen door nieuwe investeringen.

In de voortrekkersrol van de provincie wordt het participatiefonds Duurzame Economie gebruikt om goede ideeën van organisaties (zoals gemeenten) financieel te ondersteunen. D66 wil dit fonds behouden.

De provincie richt een Duurzame Economie Monitor op om de duurzame economische transitie te meten. Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de vorderingen. Ook gemeenten worden gestimuleerd om hun duurzame vorderingen te meten. Het monitoringmodel uit Haarlemmermeer dient daarbij voor ons als inspirerend voorbeeld.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Economische ontwikkeling door gestroomlijnde afvalverwerking
 • Inzicht in duurzame ontwikkeling via Provinciale Duurzame Economie Monitor
 • Beter scheiden en verwerken van afval door sturing provincie

Natuur en biodiversiteit

Natuurgebieden zijn van groot belang voor de leefbaarheid, recreatie & toerisme, een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en herstel van de biodiversiteit. De provincie beschermt en ontwikkelt Natura2000 gebieden, het Nationaal Natuur Netwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur), cultuurlandschappen, recreatiegebieden en groene bufferzones.

De Natura2000-gebieden dragen bij aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. De Programmatische Aanpak Stikstof is daar een belangrijk programma voor. Ook moet het Nationaal Natuurnetwerk snel worden afgemaakt. De robuuste verbindingszones blijven planologisch beschermd en worden niet geschrapt. De biodiversiteit en toegankelijkheid van cultuurlandschappen in het landelijk gebied vraagt echter ook aandacht. D66 ziet kansen in een meer natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels kan verbeterd worden door in te zetten op geconcentreerde grootschalige aaneengesloten gebieden in de nabijheid van natuurgebieden.

D66 wil meer recreatiegebieden dichtbij dorpen en steden. Om deze gebieden goed bereikbaar te maken, starten wandel- en fietsroutes in de kernen van dorpen en steden. In de recreatiegebieden is wat D66 betreft ruimte voor intensiever gebruik zoals sportevenementen en kleinschalige festivals. Wij vinden dat de groene bufferzones tussen de steden voor de bescherming van de open ruimte – zoals de Houtrakpolder – behouden moeten blijven.

D66 zet zich in voor een fatsoenlijke manier met wild om te gaan en voor wild te zorgen. Wilde dieren kunnen echter overlast veroorzaken. Schadebestrijding is dan soms een noodzakelijk kwaad. Het monitoren van populatie-ontwikkelingen is daarbij essentieel om grootschalig ingrijpen in een later stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Het doden van dieren in het kader van faunabeheer en schadebestrijding wordt tijdig ingezet, maar alleen in uiterste gevallen en pas nadat er naar alternatieven is gekeken. D66 is tegen het doden van dieren zonder nut en noodzaak – ook wel plezierjacht genoemd.

Schaalvergroting in de agrarische sector is alleen mogelijk als dit in overeenkomst is met de natuur, landschap, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. De omschakeling naar een meer duurzame agrarische sector, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw, of (gedeeltelijk) biologische bedrijfsvoering moet wat ons betreft worden ondersteund. De bollensector blijven we vragen om vorderingen te maken met het gebruik van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Het onderhouden van de natuur kost geld. De financiering van de natuur is nu niet altijd veiliggesteld. D66 wil daarom met natuurbeheerders kijken naar aanvullende, meer structurele inkomsten. De provincie blijft op gebied van natuur een primaire taak hebben. Private investeringen worden gestimuleerd. Ook kan worden gekeken naar een samenwerking met andere beleidsterreinen, zoals landbouw (de natuurderij), waterveiligheid, energie, zorg en recreatie.

Ook de inzet van vrijwilligers blijft van groot belang. Om die reden wil D66 vergoedingen voor het begeleiden van vrijwilligers aan terrein beherende organisaties, zoals Landschap Noord-Holland en IVN, mogelijk blijven maken.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Biodiversiteit wordt beschermd en hersteld
 • Meer natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden en dorpen
 • Groene bufferzones blijven bestaan
 • Een schonere landbouw door minder bestrijdingsmiddelen

Milieu

D66 werkt aan schone lucht, bodem en water. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het ‘voorzorgbeginsel’ zijn daarbij leidend. Wij vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarom moeten de luchtkwaliteitsmetingen voor iedereen online toegankelijk en bruikbaar zijn in een open dataformaat. Bij het oplossen van de knelpuntgebieden voor de luchtkwaliteit ziet D66 kansen in koppeling met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld bij duurzame mobiliteit (duurzaam OV, verbetering van de doorstroming, verlaging maximumsnelheden, fietssnelwegen) en investeren in meer groen.

Een visie op de kwaliteit van de ondergrond en duidelijkheid over de rol van de provincie daarin, is hard nodig. Vervuilde bodemlocaties worden zo veel mogelijk gesaneerd, zeker op die plekken waar ons drink- of grondwater in gevaar is. De bescherming van de grondwaterwinningsgebieden kan wat ons betreft beter.

In de provincie Noord-Holland is volgens D66 geen ruimte voor schaliegaswinning, tenzij de lopende onderzoeken aantonen dat dat op een manier kan die veilig is voor het grondwater en geen schade toebrengt aan het landschap.

Overlast van geur, fijn stof, straling en geluid moet voorkomen worden. Een hogere ambitie dan Europese en nationale normen is wenselijk, maar om die te bereiken kiest D66 niet voor harde normen, maar voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van innovatie en de dialoog met bedrijven en burgers. De Milieudialoog IJmond is daar een mooi voorbeeld van.

D66 is voorstander van het beter gebruiken van het Noordzeekanaalgebied, zodat wonen, werken én recreëren in dat gebied mogelijk wordt. Om dat te bereiken moet creatief met de milieuruimte worden omgegaan. Het aanpassen van de normen binnen de nationale en Europese kaders moet mogelijk zijn na overleg met goed geïnformeerde (toekomstige) bewoners.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Een verbeterde luchtkwaliteit 
 • Een schonere bodem
 • Minder overlast van geur, fijn stof, geluid en straling

Water

De provincie brengt water (grond- en oppervlaktewater) en ruimte samen in de provinciale watervisie. De provincie is onder andere verantwoordelijk voor waterveiligheid, grondwater, voldoende schoon drinkwater en voorlichting over de kwaliteit van zwemwater.

Water en Innovatie

De afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen kan verminderen door het herwinnen van grondstoffen uit afval(water), drinkwater en industriewater . We willen waterkringlopen sluiten, zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en bevorderen dat agrariërs water hergebruiken. De provincie is bij uitstek de speler om meerdere partijen (boven)regionaal met elkaar te verbinden.

Bij dijkversterkingsprojecten moeten innovatieve kansen worden benut. Denk bij de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk aan het combineren van waterveiligheid met recreatie, natuur (vismigratierivier) en duurzame energiewinning (osmose en spuistroom). D66 wil graag meer van dat soort projecten zien, want voor D66 is ruimtelijke kwaliteit essentieel. Bij dijkversterkingsprojecten moeten zoveel mogelijk ruimtelijke mogelijkheden voor cultuurhistorie, natuur, toerisme en recreatie worden benut. Daarmee worden infrastructuur projecten integrale inrichtingsprojecten.

Waterkwaliteit

Plastic, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen vormen een belangrijke verontreinigingsbron voor onze meren, waterwegen en zeeën en zijn daarmee een bedreiging voor onze voedselketen en gezondheid. D66 wil daarom zorgen dat de Europese Kaderrichtlijn Water (die voor 2028 eist dat al het water zo schoon is dat alle planten en dieren die er van nature voorkomen weer terug kunnen keren) tijdig wordt uitgevoerd.

Water en ruimte

De provincie is een verbindende factor in het watermanagement. Zowel de huidige structuurvisie als de toekomstige omgevingsvisie moeten zorgen dat inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het transport over water (Noordzeekanaal en Noord Hollandskanaal) moeten we bevorderen, want het verlicht het transport over land en geeft daarnaast kansen voor economische groei. D66 ziet dus graag dat het vervoer over water tussen Amsterdam en Almere nader wordt onderzocht.

Water en natuur

In veenweidegebieden klinkt als gevolg van een lage waterstand het veen in, waarna het waterpeil weer verlaagd moet worden om het agrarisch gebruik te kunnen voortzetten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de bodem steeds verder daalt. D66 is enthousiast over een proefproject in Laag Holland om met behulp van geavanceerde drainage de teelt van andere gewassen en het houden van andere dieren, de bodemdaling kan stoppen en het veen zelfs kan aangroeien. D66 maakt werk van de uitrol van dit concept in andere veenweidegebieden als blijkt dat het economisch rendabel is. Dit biedt kansen om vanuit de natuur zelf het probleem van bodemdaling een halt toe te roepen.

Water en toerisme

Waterrecreatie heeft een economisch potentieel. D66 wil het watertoerisme bevorderen in daarvoor geëigende gebieden. Het is belangrijk dat inwoners en recreanten op locaties verspreid over de provincie veilig kunnen zwemmen in buitenwater. Voor ons is het uitgangspunt dat een zwemwaterlocatie bereikbaar is op maximaal 10 km (fietsen).

D66 wil dat de provincie kustplaatsen in het positioneren, kiezen en afbakenen van hun identiteit en imago ondersteunt, zoals dat via het provinciale programma Identiteit Kustplaatsen (2013-2014) samen met de gemeenten is gedaan. Kustveiligheid, ruimtelijke inrichting, en natuur en recreatie moeten vervolgens met gebiedsgerichte aanpak de Noordzeekust toeristisch aantrekkelijker maken.

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma zien we weer de regisserende rol van de provincie. Wij willen een veilige kuststreek: ‘zacht waar het kan en hard waar het moet’, met handhaving van de huidige basiskustlijn. De Strategische Visie Kust en de Nationale Visie Kust zijn voor ons leidend. Ook voor het Waddengebied worden beslissingen genomen, waar rust, ruimte en natuur belangrijke kernwaarden zijn voor het behoud van het waddenlandschap. Het Waddenfonds is een belangrijk instrument voor beheer en behoud van het waddengebied en de Provinciale cofinanciering willen we dus graag behouden. De zoetwatervoorziening is bij een groeiende economie en een toenemende klimaatverandering niet altijd voldoende. Overheden en gebruikers zullen samen inspanningen moeten leveren om het watergebruik optimaal te benutten en toekomstbestendig te maken.

De provincie is hét orgaan om de versnippering tussen gemeenten, andere provincies, drinkwaterbedrijven en waterschappen in de watersector tegen te gaan.

Blauwe Hart (IJsselmeer/Markermeer)

Het Blauwe Hart is van groot belang voor onder andere de drinkwatervoorziening, de landbouw, de industrie (spoelwater), de bollenteelt, (tegen gaan verzilting), de recreatiesector, de natuur, de visserij, de energiesector (koelwater) en onze veiligheid. Deze verschillende functies brengen verschillende belangen met zich mee. Om het Blauwe Hart tot een flexibeler, robuust ecologisch en toekomstbestendig systeem te maken zet de provincie zich actief in om de bestuurlijke drukte te verminderen. Dit om de ingewikkelde opgaven sneller en effectiever tot stand te brengen.

De provincie levert voor de korte termijn een actieve bijdrage (te samen met de andere partijen in het gebied) om de waterplantenproblematiek (met name overlast van fontijnkruid zoals in het Hoornse Hop) in het Blauwe Hart te beheersen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
 • Schoon drink- en zwemwater
 • Gelijktijdig benutten van kansen voor innovatie, cultuurhistorie, natuur en recreatie bij dijkversterkingsprojecten
 • Bodemdaling in veenweidegebieden wordt tegen gegaan
 • Mooi en toekomstbestendig Waddengebied 
 • Uitstekende toeristische mogelijkheden nabij water

Laatst gewijzigd op 22 november 2018